Algemene voorwaarden

 
Algemene voorwaarden van Telesupplies.nl gevestigd te Huissen.
 

 Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder Telesupplies wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: webshop : telesupplies.nl

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met telesupplies voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 telesupplies behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen te allen tijden zonder enige aankondiging.

1.4 E-mail wordt ook beschouwd als schriftelijk contact.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

2.2 Alle prijzen zijn in Euro’s uitgedrukt, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.3 Telesupplies behoudt zich het recht beschrijvingen, combinaties en/of prijzen te allen tijden te wijzigen.

2.4 Telesupplies kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien er sprake is van een misverstand, vergissing of typefout.

2.5 Telesupplies behoudt zich het recht bestellingen te annuleren zonder opgaaf van reden.

 

Artikel 3. Levering

3.1 Bestellingen van voorradige artikelen worden via brievenbuspost binnen 48 uur verzonden, pakketpost zal binnen 72 uur bij PostNL worden aangeboden.

3.2 Telesupplies is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade door Post NL.

3.3 Telesupplies ontleent geen rechten aan de genoemde levertijden.

3.4 De genoemde levertijden gelden nimmer als fatale termijn, maar dienen ter indicatie.

3.5 Bij pakketweigering of verstrekken van foutieve adresgegevens worden de onkosten op de afnemer verhaald.

 

Artikel 4. Ontbinding/Reclamatie en Garantie

4.1 Ruilen of retourneren van goederen is mogelijk mits dit binnen 14 dagen na aankoop aangemeld wordt via een email bericht aan info@telesupplies.nl. Na annulering heeft de afnemer nogmaals 14 dagen de tijd om het product te retourneren. De artikelen dienen compleet, niet gebruikt en onbeschadigd te zijn. Indien redelijkerwijs mogelijk worden aritkelen in de orginele verpakking retour gestuurd. Na ontvangst van de annulering zal Telesupplies.nl het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour boeken.

4.2 Bij beroep op artikel 4.1 zijn de verzendkosten voor rekening van de afnemer.

4.3 Telesupplies biedt 30 dagen garantie op haar aangeboden zaken.

4.4 De afnemer dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot retourzending) deze gebreken direct met een maximaal termijn van 14 dagen schriftelijk te melden via info@telesupplies.nl 

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels bankoverschrijving of andere door Telesupplies geaccepteerde intermediare betalingsmethode te geschieden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5.2 Onze betaalservers zijn middels SSL encryptie beveiligd. Ondanks de hoge onwaarschijnlijkheid, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade veroorzaakt door beveilingsfalen.

5.3 Bij betaling via PayPal zenden wij enkel naar het adres dat aan uw PP account is gebonden.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De auteursrechten van de genoemde merknamen behoren toe aan de rechtmatige eigenaars

6.2 Telesupplies heeft geen contract of affiliatie met de merknaamhouders.

6.3 Telesupplies kan niet garanderen dat de artikelen authentiek zijn.

6.4 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 7. Geschillen

7.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
7.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
7.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
7.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Telesupplies is niet aansprakelijk voor schade onstaan door (verkeerd) gebruik van haar aangeboden producten.

 

Artikel 9. Privacy Statement

9.1 Telesupplies kan uw persoonsgegevens gebruiken om een klantenbestand samen te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Indien u geen relevante aanbiedingen wenst te ontvangen kunt u dit aan ons kenbaar maken door te mailen naar info@telesupplies.nl